Leveringsvoorwaarden


1. Opdracht

De cliënt is degene die Informatiebureau Nobel B.V. opdracht heeft gegeven, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk een derde als zodanig is vermeld en genoegzaam is aangetoond dat deze derde met de opdracht instemt.

2. Doel Opdracht

De cliënt dient in een schriftelijke opdracht dan wel een aanvraag via internet aan te geven waarvoor de door Informatiebureau Nobel B.V. te genereren gegevens gebruikt gaan worden.

3. Weigering opdracht

Informatiebureau Nobel B.V. heeft te allen tijde het recht de opdracht te weigeren of een opdracht te staken, dan wel het recht te weigeren de gevraagde gegevens te verstrekken indien:

  • het doel in verband waarmee Informatiebureau Nobel B.V. gegevens dient te verstrekken in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden;
  • de door Informatiebureau Nobel B.V. te verstrekken gegevens redelijkerwijs niet het door de cliënt aangegeven doel kunnen dienen;
  • als gevolg van de door Informatiebureau Nobel B.V. te verstrekken gegevens de persoonlijke levenssfeer van de bij deze gegevens betrokken personen onevenredig zwaar zou worden geschaad.

4. Beëindiging opdracht

Indien de cliënt de opdracht tussentijds intrekt, is deze gehouden de werkzaamheden van Informatiebureau Nobel B.V. te vergoeden, tegen het overeengekomen tarief tot en met de dag van intrekking.

5. Aansprakelijkheid

Gegevens worden door Informatiebureau Nobel B.V. aan de cliënt verstrekt zonder dat Informatiebureau Nobel B.V. enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de correctheid van deze gegevens. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie aanvaardt Informatiebureau Nobel B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de door haar verstrekte gegevens.

6. Geheimhouding

De cliënt is verplicht geheimhouding tegen derden in acht te nemen met betrekking tot de door Informatiebureau Nobel B.V. verstrekte gegevens. Het is de cliënt, anders dan nodig is voor het uitoefenen van haar rechten, verboden op enigerlei wijze aan derden direct of indirect enige mededeling te doen over de verstrekte gegevens op straffe van een aan Nobel op eerste verzoek te betalen boete van EUR. 500,00 per overtreding, onverminderd de gehoudenheid van cliënt om Informatiebureau Nobel B.V. ter zake volledig schadeloos te stellen.

7. Informatie over personen

Indien de informatieverwerving/-verstrekking gaat om persoonsgegevens, dan is Informatiebureau Nobel B.V. op wettelijke basis verplicht de betrokken persoon in te lichten over het uitvoeren van het persoonsonderzoek voor cliënt en is Informatiebureau Nobel B.V. op verzoek verplicht aan de betrokken persoon mede te delen welke gegevens over hem/haar zijn geregistreerd.

8. Informatie over rechtspersonen

Indien de informatieverwerving/-verstrekking rechtspersonen betreft is Informatiebureau Nobel B.V. op wettelijke basis niet gehouden deze rechtspersonen in te lichten over het feit dat gegevens in haar registratie zijn genomen. Mocht de informatieverwerving/-verstrekking gaan over eenmansbedrijven, kleine ondernemingen, maatschappen of vennootschappen onder firma, dan is Informatiebureau Nobel B.V. gehouden deze entiteiten in te lichten over registratie van hun gegevens.

9. Geschillen

Alle geschillen die tussen partijen op grond van een verstrekte opdracht mochten ontstaan zullen, onder toepassing van Nederlands Recht, worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.