Het opbouwen en behouden van vertrouwen vormt de basis van al onze werkzaamheden.

Privacy

Privacybescherming in relatie tot het gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatieverwerkend proces. We kunnen hier allemaal veel over lezen in het nieuws en om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die kunnen worden gebruikt door Informatiebureau Nobel.

Gebruik persoonsgegevens

Het uitgangspunt voor de bescherming van de privacy is de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) die op 1 september 2001 in werking is getreden. Op basis van deze wet had Informatiebureau Nobel haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, de huidige Autoriteit Persoonsgegevens. De melding was geregistreerd en aanvaard onder nummer 1050873. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR in het Engels) effectief en is de melding komen te vervallen.

De door opdrachtgever verstrekte of verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gerechtvaardigd doel dat door een opdrachtgever is aangegeven, voor het eventueel vragen om aanvullende informatie aan onze opdrachtgever en voor de facturering.

De contactgegevens van klanten en/of leveranciers worden soms gebruikt om je gericht te informeren over producten en diensten. Jouw gegevens worden niet aan anderen beschikbaar gesteld. Indien je een dergelijk bericht ontvangt en er geen prijs op stelt, dan kun je dat per omgaande e-mailbericht aan ons kenbaar maken. We zorgen er dan voor dat er geen berichten meer worden verstuurd.

Voor wat betreft aanvragen voor onderzoek door een opdrachtgever (niet zijnde een natuurlijk persoon) is de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens de uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, zoals de inning van een leverancierskrediet. Alvorens een aanvraag voor een onderzoek te accepteren toetsen wij of er sprake is van een grondslag voor een dergelijk onderzoek.

Wij verwerken geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

Informatiebureau Nobel heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Personen die gerechtigd zijn kennis te nemen van de gegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Rechten van betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijst meerdere rechten toe aan de Betrokkene, zoals onder meer het recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering en het recht van bezwaar. Indien een Betrokkene gebruik wil maken van zijn/haar rechten, dan kan een verzoek daartoe op één van de onderstaande manieren worden verricht:

  • per e-mail; Info@nobelinf.nl, onder vermelding van Verzoek aan Nobel – Persoonsgegevens.
  • per post; Informatiebureau Nobel B.V., Persoonsgegevens, Postbus 5904, 3273 ZG  Westmaas

Het recht op inzage wordt gegeven door het verstrekken van een rapport met bevindingen, zoals dat door Nobel aan de aanvrager van het onderzoek (Verantwoordelijke) is gestuurd. Een Betrokkene kan na bestudering van het rapport met bevindingen, met redenen omkleed vragen om rectificatie of aanvulling. Nobel beoordeelt een dergelijk verzoek en stelt zowel Betrokkene als Verantwoordelijke op de hoogte van de uitkomst.

Indien een Betrokkene een verzoek tot vergetelheid, beperking of bezwaar doet, treden wij in overleg met Verantwoordelijke. Betrokkene wordt op de hoogte gesteld van de uitkomst.

Alle verzoeken worden binnen een termijn van één maand uitgevoerd en de verzoeker/Betrokkene en Verantwoordelijke worden hierover geïnformeerd.

Nobel verwerkt geen persoonsgegevens voor of ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

De persoonsgegevens worden verkregen van de Verantwoordelijke, de Betrokkene, openbare bronnen en/of databrokers. De gegevens van databrokers worden gebruikt ter verificatie, verrijking of als aanknopingspunt voor nader onderzoek.

De persoonsgegevens betreffen in het bijzonder (maar niet beperkt tot) contactgegevens, personalia (ex-)partner, inkomstenbronnen, vermogen, betrokkenheid bij ondernemingen.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren de contact-/persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met de betreffende klant/leverancier volledig is uitgevoerd. De  periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

De persoonsgegevens verkregen en bewerkt in het kader van door Nobel uitgevoerde onderzoeken worden bewaard overeenkomstig de periode zoals opgenomen in de gedragscode NVH (zie onder).

Extra waarborg – Gedragscode NVH

Met het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) houdt Nobel zich aan de Gedragscode van de NVH. De gedragscode is terug te vinden op de website van de NVH. Met deze gedragscode heeft Nobel een extra waarborg ter bescherming van persoonsgegevens in haar doen en laten geborgd. Klachten over Nobel kunt u uiteraard ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen. Wij verwijzen daarvoor naar de website van deze toezichthouder.

Informatiebureau Nobel B.V. gaat relaties met haar opdrachtgevers aan volgens haar leveringsvoorwaarden.

Lees meer over onze onderzoeken